My Calicut Nights with Lola’s Pathmarajan-എന്റെ പത്മരാജനുവേണ്ടി ലോലയായ് ജീവിച്ചുമരിച്ച ചില കാലികറ്റ് രാത്രികൾ

I am happy to reblog this beautiful Malayalam post from my talented friend

ഇന്ദ്രയുടെ ഡയറി

കിഴക്കുവെള്ളകീറിയ സൂര്യന്റെവെയിൽ കുത്തേറ്റ് എന്റെ കണ്ണുകളിൽ പുളിപ്പ് പുതപ്പിനടിയിൽ നഗ്നമായെന്റെ മുലകളിലൂടെ എന്നെ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കൈ.അവന്റെ കൈ.പുതപ്പിനിടയിലൂടെ സൂര്യന്റെ നരച്ചുവിളറിയ വെള്ളിവെളിച്ചം…അവന്റെ ചുരുണ്ട മുടിയിഴകളിൽ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ തീർത്ത കെട്ടുകൾ..ഒരു കുഞ്ഞിനെപോലെൻ മുലകളിൽ ആർദ്രമായ്‌ കൈ ചേർന്നുറങ്ങുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനേ നീയെനിക്കാരാണ് ?? നാളെകളെ കുറിച്ചു ഒരു ആശങ്കകളുമില്ലാതെ ഇന്നലെകളിലും ഇന്നിലും മാത്രം ജീവൻ നിലനിർത്തികൊണ്ട് എങ്ങിനെ നിനക്കെന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റമില്ലാതെ പ്രണയിക്കാനാകുന്നു.ഓരുശ്വാസോച്ഛാസത്തിന്റെ അകലത്തിൽ മാത്രം എന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്റെയാ നിശബ്ദതയുടെ താഴ് വരയെ ഞാൻ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കികിടന്നു.അതിശയത്തോടെയുള്ള നോട്ടം,അസൂയാവഹമായ നോട്ടം,പ്രണയത്തോടെയുള്ള നോട്ടം,നിർവികാരതയോടെയുള്ള നോട്ടം,.
.ഇന്നെലെകൾ എണ്ണപെട്ടവയായിരുന്നു.. ഇന്നൊരു അസ്തമയത്തോടെ അതൊടുങ്ങുന്നു, അകലെ ചക്രവാളങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മറ കൂട്ടുന്നതെനിക്ക് കാണാം.. കഴുമരമേറ്റാൻ വിധിക്കപെട്ടവന്റെ എണ്ണപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിൽ ജീവിതമൊരുക്കുന്ന ചില അപ്രതീക്ഷിത രാപ്പകലുകൾ..അതിലൊളിപ്പിക്കുന്ന ചില അവിസ്മരണീയാനന്ദ നിമിഷങ്ങൾ.പിന്നെയും പിന്നെയും അതവരെ ജീവിതത്തെ പ്രണയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു…ഇന്നാരെക്കാളും ആ പ്രേരണയുടെ പിടച്ചിലറിയുന്നവരാണ് ഞാൻ…എല്ലാമറിഞ്ഞിട്ടും നീ കാണിക്കുന്ന ഈ ദയ അത് മരണത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്ന ആരാച്ചാരുടെ നിസ്സഹായത പോലെ.കുരുക്കിൽ അയാൾ പുരട്ടുന്ന പന്നി കൊഴുപ്പിന്റെ മൃദ്യുലത പോലെ,ചോര തരിപൊടിയാതെ തൽക്ഷണം കശേരുക്കൾ പൊട്ടി മരണം കൊതിക്കുന്ന അയാളുടെ മനസു പോലെ.പകരം ഞാനൊരു നീര്മാതളപ്പൂവാകാം.ചെറുകാറ്റിൽ നീർമാതളത്തിന്റെ പൂവുപോൽ സംസ്‌മൃതിയുടെ വെള്ളിഞരമ്പു പൊട്ടി ഞാൻ ഞെട്ടറ്റുവീണേക്കാം.അവിടെയും നിന്റെ നിസഹായത നിന്നെനോക്കി പല്ലിളിക്കും സഖേ..മരണം കൊണ്ട് പോലും ഒന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരാച്ചാരുടെ നിസഹായത,പുതലിച്ചു തേഞ്ഞുതുടങ്ങിയ കഴുമരത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ഏകാന്തത…ഞാനെഴുന്നേറ്റു നടന്നു..ഷവറിനു ചുവട്ടിൽ ചെന്നെല്ലാം മറന്നു നിന്നു..സന്തോഷങ്ങളും…

View original post 2,714 more words

My Calicut Nights with Lola’s Pathmarajan-എന്റെ പത്മരാജനുവേണ്ടി ലോലയായ് ജീവിച്ചുമരിച്ച ചില കാലികറ്റ് രാത്രികൾ

A Rare Sight In the New Age Of Coexistence!

Udumb, Malayalam name for Monitor Lizard is a junior in the dragon family.

These rare beauties are starting to make their appearance, like we had in childhood, thanks to the renewed awareness of CO-existence.

I have seen him/ her and the offsprings roaming swiftly in the compound. But this scene of one perched on the coconut leaf outside our balcony is something special.

I remember the days when these giant lizards were hunted for their skin and meat.

It’s also said that burglars used to catch them, tie the rope around it’s waist and throw on to the terrace. The strong grip then enables the burglars to climb on the roof of the house on the rope, and do the burglary.

My memories are sweet that I had a pet from this lizard family, a cuter and smaller version called ponnudumb (golden udumb) because of the golden design on their green skin.

He used to live in a specially made hole in the compound and used to come out for the small fish that I used to catch for him.

Happy to see the population growing and them co-existing with us.

A Rare Sight In the New Age Of Coexistence!

Rain, Rain, Please Fall Only From Heaven!

Urul Pottal in Malayalam is more than a landslide and maybe translated as ‘debris avalanche’.

This used to be an isolated danger during monsoon in the hilly areas. The totally destructive phenomenon would see sudden burst of water and rocks gushing forward dangerously, taking everything on it’s way. And since it is water, it finds a river on the way, raising water levels swiftly and significantly and dangerously higher.

Sometimes the power of the flow is such that big rivers are made to change its course, consuming everything on the way.

The speed at which the accumulated water (rain water) trapped under the earth and getting pressured within the underground rocks, bursting out is like a volcanic eruption.

Yesterday, many parts of Kerala witnessed an unusually large number of urul pottal resulting in floods and damages to property.

Experience from last year’s terrible floods, and the resultant precautions helped reduce the loss of lives.

There’s no effective method to predict a urul pottal and destruction can strike quite unexpectedly.

While the rain from the sky is mostly welcome, this outburst of water from under the earth! Please go away!

Rain, Rain, Please Fall Only From Heaven!

Family Fishing

One of the more beautiful sights in the morning when I am on my favourite seat is the fishing going on in the backwaters.

Local fishermen are in their country boats using traditional method of casting the net, the only difference being that almost all their boats are now motorised and not having to use row.

But these fisherfolk seen in the picture are not locals. They are from the neighbouring state of Karnataka with their coracles.

Their fishing method resembles the solar system, like the earth going around the sun while turning round on it’s own axis.

These coracles spread the nets around while making their own rotational move encircling the fish swiftly.

The most important and sweet thing is that it’s the husband and wife team in each of the coracles. That makes it so heartwarming.

Right now it’s raining and they are still out there earning the bread for the family and fish for us.

Wish them a good catch.

Family Fishing

E-Book! How To Go About It!

My bucket list has a book in it. And I wrote some pages and stopped.

‘Writer’s Block’! maybe, but for a different reason. How others will think about it!

Clearly, that’s not talent. Just that it got into the bucket.

Am I running out of time. Perhaps yes and I should do something about it.

Like what?

Intermittent Fasting, Healthy Lifestyle. Well just trying to stretch that time!

And what do I do when I see real writing talent! Yes try and toss it into that person’s bucket.

That’s when we realised that we don’t know anything about getting a book on the shelf.

By the way, the stuff is already there. As snippets in social media. Just publish those stuff as short stories.

Perhaps the easy, simple way is through an e-book.

Request help. Please guide us. It may be given here or send to my email: jacobkurian@hotmail.com

Thank you.

E-Book! How To Go About It!

Mother Earth Is Not A Moving Target!

A dialogue in a Netflix series is worth our attention. It was about people getting worried about the environment left for future generations. The lady said something like ‘we plunder the nature and work on preserving it for future generation’.

Actually, this is what is happening. We have green groups trying to preserve what it is now for future generations.

What we need is efforts to restore what we and our previous generations plundered.

I am happy, for example, if the river I grew up can be restored to what it was when we were playing in it.

When we embrace status quo, the future generations also will do that and the visible results are not pretty.

We have initiatives in the right direction. For example, where I live, all wildlife are protected. The population of animals like tigers and wild boars are increasing steadily.

But we have tiger attacks on humans and wild boars destroying cultivation.

Perhaps we are losing sight of what is called the level playing field. The farmers right to protect the produce is to be there. Is ‘survival of the fittest’ the norm then! The farmer shouldn’t be forced to look the other way when his plants are levelled to the ground.

It’s the other way round for the defenceless like the rivers, trees etc.

I read somewhere that a businessman helped restore 60 rivers. We need similar activities around clean water, tree planting drives and other restorations, while giving an equal opportunity for those living, like humans and animals and those assisting the living like clean water and trees.

Mother Earth Is Not A Moving Target!

Kurukkante Kalyanam. (Fox’s Wedding)

Kurukkante Kalyanam is a Malayalam language expression for rain simultaneously with good sunshine. It happened this morning.

I saw heavy dark clouds and torrential rain just falling on the West water facing side of our apartment when I was doing my Yoga.

But it was unusually bright for a monsoon rain.

And I went to the East side to take a look and I saw the Kurukkante Kalyanam. The sun was bright and the rain continued.

I have heard the expression from childhood but don’t know what happens or why it happens.

So googled.

There is practically nothing other than that the expression is prevalent in many countries.

The only thing I found loosely scattered on the net is someone’s writing as follows.

“Just conjecture here, but I think the foxes’ wedding thing is purely the sense of the magical that accompanies an uncommon occurrence such as a sunshower. Foxes have mythic godlike qualities in many cultures…also the wedding is supposed to be secret from the human world, because the rain would keep us humans indoors…maybe the aspect of the rainbow that would doubtless be created by a sunshower lends an element of the mystical as well.

Generally it may be an old legend to deal with a phenomenon mancouldn’t quite get his mind around (It’s raining and sunny at the same time. Eek!). Similar to the idea that the Northern Lights would mean someone’s death. In other words, Nature is doing something we don’t understand, better leave it alone.”

Not very clever, but then the combination could build a rainbow.

But there wasn’t any!

Kurukkante Kalyanam. (Fox’s Wedding)